گروهی از جنایتکاران و پلیس های فاسد قصد دارند یک افسر پلیس را به قتل برسانند تا بزرگترین سرقت خود را در سطح شهر انجام دهند.