دیوید مارکس، یک پسر املاک، مظنون به قتل همسرش کیتی است که در سال 1982 ناپدید شد.