یک فیلم جاسوسی بر اساس برنامه ریزی امنیت ملی دهه 1980.