یک معلم دبیرستانی درون شهری با عادت به مواد مخدر پس از کشف راز او با یکی از دانش آموزانش دوستی بعید ایجاد می کند.