در بحبوحه جنگ خلیج فارس، سربازان برای اهداف شوم ربوده و شستشوی مغزی می شوند.