نمایش حرفه دالگلیش در مبارزه با جرم و جنایت در انگلستان از دهه 1970 تا به امروز.