در تقاطع آینده نزدیک و گذشته بازسازی شده قرار بگیرید ، دنیایی را کشف کنید که در آن هر اشتباه انسان بدون هیچ نتیجه ای تلقی شود...